Kumnyama kubovu. Sonkhe sisengotini yaMahazane COVID-19.

Kumnyama kubovu. Sonkhe sisengotini yaMahazane COVID-19.
Download Image

Mahazane COVID-19 akanamincele, umdzala, umncane, nobe simo sakho sengati sitsini. Sonkhe sisesikebheni sinye yindzaba yetfu sonkhe.

Kumcoka

Kusabalala kwa Mahazane COVID-19 sekubange  kuchwayana ngelibala nebudlwangudlwangu  kwebantfu akulamanye emave lapho usuka khona lomkhuhlane nobe lawumnengi khona. Bani neliso lelibukhali wati kutsi mhlaba wonkhe lomkhuhlane uhlukumete tive letinyenti naka tento takho.

News Source:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/coronavirus-covid19-xenophobia-racism/607816/