Umkhono,ingcoza😷,sifo­nyo,ithishu,ciniseki­sa kutsi uhlale umbonyile mawukhwehlela nobe utsimula🙋‍♀️

Umkhono,ingcoza😷,sifo­nyo,ithishu,ciniseki­sa kutsi uhlale umbonyile mawukhwehlela nobe utsimula🙋‍♀️
Download Image

Mbonya umlomo nemphumulo mawukhwehlela noma utsimula kuvikela kubhebhetela umkhuhlane weCOVID19. Mbonya umlomo wakho ngengcoza uma ukhwehlela nobe utsimula mangabe ute kwekumbonya

Kumcoka

Emagciwane ahamba kalula ngekutsi:
☠️ Ukwehle noma utsimule noma lokukanye nawukhulumako ngoba kuphuma emailed nawukhulumako.
☠ Nangekutsintsa buso ngetandla kani bosolo utsintsa ematafula noma timpompi.
☠️ Nangekutsintsa tindzawo letitsitfwa bantfwu labanengi njengekutsintsa umshina wesivalo

Lokungenta kwekutsi sikhone kuvikela emagciwane:
🤗 Vala umlomo nemakhala ngemphahla nangabe uyakwehlela noma uyatsimula.
🤗 Tsani nawucedza kutsimula nomakukwehlela tsatsa lemphahla noma lokubokusebentisa ukufake emthoyi noma emgondzini.
🤗 Nangabe ute liduku noma liphepha kwekusula longakusebentisa tsatsa umkhono wakho uwugobe utsimulele kuwo hhayi esandleni.

Khumbula nawucedza kutsimula noma kukhwehlela geza tandla takho ngensipho emantini lahambako.

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html