Shaya iCOVID19 ngetandla letihlobile 🧼 . 🖐️#­gezatandla

Shaya iCOVID19 ngetandla letihlobile 🧼 . 🖐️#­gezatandla
Download Image

Tigeze kahle.Kahle impela, imizuzu lengalinganiselwa ku 20. Ungayikhohlwa insipho!

Kumcoka

1. #GezaTandlaTakho (umzuzu lowodvwa) mawenta njalo kuyancipha kuhamba kwa Mahazane COVID-19, mangabe ute isaniteser.
2. Vala timphumulo nemlomo mangabe uyakhwehlela nobe utsimula ngemkhono wakho hhayi sandla
3. Ungabutsintsi buso, umlomo, nemehlo.
4. Gwema kusondzelana edvute nebantfu ikakhulu labaphatsekile.
5. #HlalaEkhaya (mawukhona) Mahazane COVID-19 uphila etintfeni emashumi lasikhombisa nakubili wema hola. Kugcina lemigomo lesihlanu kutakusita kutsi utiphephise uphephise nemango wakho.

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html