Cela sichubeke ­čŹćneluhlolo lwetfu

Cela sichubeke ­čŹćneluhlolo lwetfu
Download Image

Kutsatselwana kwaleligciwane kuphindvwe kabili nakucatsaniswa nemgamu weli gciwane lowendlulile.Linga banga kugula lokushwacisa lugogo kulongakaligomeli futsi lingaba yingoti kakhulu kwendlula umgamu lowendlulile.

Kumcoka

Timphawu taleli gciwane tibonakala tifana ncamashi netimphawu temugamu wakucala walomkhuhlane lomkhulu I covid 19, kepha kulona umgamu bantfu bashes he bagule ikakhulukati insha. Lucwaningo lukhomba kutsi leligciwane lwandza ngalokuphindza phindziwe engatini yemuntfu.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html