kute longangibamba ngako😎.

kute longangibamba ngako😎.
Download Image

Lomjovo lona usivikela ekubeni lesifo sikuletsele kugula lokumatima. Nawubuka nyalo lomjovo usivikele kakhulu kulomkhuhlane nyalo lizinga lalomkhuhlane lehle kakhulu loku siwuvikela.

Kumcoka

Laba lebabuke lucalungobatsi lokugula lokukhona kuhlukene kanini. Nangabe ungakavikeli lokugula noma kujova utoba semathubeni lamaningi ekuthola tifo emtombeni wakho. Bantfu labavilekile batogula ncono kunalabantfwu lebangakajovi.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html