Bogogo, bomalume, bomake , bantfwana. Indzabayetfu sonkhe, Sonkhe sisekhunjini munye.

Bogogo, bomalume, bomake , bantfwana. Indzabayetfu sonkhe, Sonkhe sisekhunjini munye.
Download Image

Asibe NEKULUNGA lobungena bubi: sihlale sichumene, sabelane lesinako ngelutsandvo sisonkhe.

Kumcoka

Mahazane COVID-19 usikhahlameta cishe sonkhe nobe sineminyaka lenganani. Kepha bantu labadzala lesebakhulile nobe labane kugula tsite nobe bantfu emasotja emtimba abo amancane njenga labaphila neligciwane leHIV basebungotini  kulo leligciwane lelibanga Mahazane COVID-19.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals