Mahazane COVID-19 nemahlebeti kuphuma sitsa lesikhulu. Emakhambi esintfu, tjwala nobe letinye tidzakamiva atilwi nobe tilaphe Mahazane COVID-19.

Mahazane COVID-19 nemahlebeti kuphuma sitsa lesikhulu. Emakhambi esintfu, tjwala nobe letinye tidzakamiva atilwi nobe tilaphe Mahazane COVID-19.
Download Image

Mahazane akekho emoyeni! Kunatsa tjwala akumbulali Mahazane COVID-19. Kusete likhambi nobe umjovo kwanyalo wekwelapha Mahazane COVID-19.

Kumcoka

Kutifutsa ngetjwala emtimbeni, kuhlukuhla nobe kuhlafuna tiphandze letitsite akumbulali Mahazane COVID-19. Mahazane COVID-19 utsatselwana ngetince temuntfu lonaye  makakhwehlela nobe akhuluma nobe atsimula. Letince tiyasindza kutsi tingahlala emoyeni lesiwuphefumulako tiyawa tiwele etintfeni letisebentako. Washa uhlante tandla🙌 takho ngemanti nensipho, Gwema kutsintsa emehlo👀, timphumulo👃nemulomo👄.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.instagram.com/p/B-UieTUD42A