Geza tandla takho sonkhe sikhatsi ngemanti nensipho 😜

Geza tandla takho sonkhe sikhatsi ngemanti nensipho 😜
Download Image

Tandla takho lisango lekucala lekungena Mahazane COVID-19. Tinike sikhatsi mawugeza tandla takho , kungaya emzuzwini lowodvwa. Ungayikhohlwa insipho!

Kumcoka

KUSIHLANU LOKUMELE UKWENTE (✋). Sita Sicedze Mahazane COVID-19  

1. #GezaTandlaTakho (umzuzu lowodvwa) mawenta njalo kuyancipha kuhamba kwa Mahazane COVID-19, mangabe ute isaniteser.

2. Vala timphumulo nemlomo mangabe uyakhwehlela nobe utsimula ngemkhono wakho hhayi sandla

3. Ungabutsintsi buso, umlomo, nemehlo.

4.Gwema kusondzelana edvute nebantfu ikakhulu labaphatsekile

5. #HlalaEkhaya (mawukhona)

Mahazane COVID-19 uphila etintfeni emashumi lasikhombisa nakubili wema hola.  Kugcina lemigomo lesihlanu kutakusita kutsi  utiphephise uphephise nemango wakho.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html