Mawungabata, #HlalaEkhaya

Mawungabata, #HlalaEkhaya
Download Image

Mawungabe uva kubandza nobe kushisa, kukhwehlela lokomile , kanye nekuphelelwa umoya mawuphefumula bonana nadokotela wakho! Makute timphawu? Ungandlulisela kulabanye #YeboMahazaneCOVID19

Kumcoka

Kubandza nekushisa, kukhwehlela sikhatsi lesidze nebumatima bekuphefumula timphawu tale sifo. Letinye timphawu; umtimba lobuhlungu,  kuvimbana, umfinyila lomanti, kuvuvuka kwemphimbo, nobe umsheko. Kumcokwa kwati kutsi akusibo bonkhe labanalesifo laba nato tonkhe letimphawu.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses