Kuncane kunyenti. #HlalaEkhaya #UwedvwaSisonkhe

Kuncane kunyenti. #HlalaEkhaya #UwedvwaSisonkhe
Download Image

Tivilekele wena kucala. Sekela labanye nabadzinga lusito. Hlala ekhaya --indlela lekahle yekungandzisi kwandza kwaMahazane COVID-19.

Kumcoka

Tivikele ube sisekelo kulabanye. Kusita labanye ngesikhatsi bakudzinga kuyakusita nawe masodzinga lusito. Njenga kushayela makhelwane who nobe bantfu basemangweni labanga dzinga lusito. Masisebenta sonkhe simunye singumango siya sita kulwa na  Mahazane COVID-19 sisonkhe.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.gfmer.ch/Medical_search/Ministry_health.html