Uneligciwane leHIV? Unekungabata kutsi Mahazane COVID-19 ukubeka engotini? 🤔 Hlala wati!

Uneligciwane leHIV? Unekungabata kutsi Mahazane  COVID-19 ukubeka engotini? 🤔 Hlala wati!
Download Image

Mangabe unatsa emaphilisi ekutsintsibalisa iHIV bungoti bekutfola Mahazane COVID-19 buyafana njenga kuwonkhe muntfu. Bungoti bukhona kakhulu mangabe awuwanatsi. #HlalaUphilile

Kumcoka

Bantfu labaphila neligciwane leHIV, labane linani leliphansi lemasotja base baba nelinani lelisetulu leligciwane leHIV labangawatsatsi emaphilisi ekutsintsibeta ligciwane leHIV base bungotini lobukhulu kulesifo saMahazane COVID-19.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals