Go rwala mask? kgotsa go ntsha mask?

Go rwala mask? kgotsa go ntsha mask?
Download Image

Sehuba kgotsa go ethimola? Apara mask! Ga o ikutlwe o lwala? Beela mask ba ba o tlhokang! Ba ba nang le dikai kgotsa ba tlhokomela balwetse.

Mabaka a e leng boammaaruri

COVID-19 e anama ka marothodi a a tswang mo mafatlheng. O seka wa kgomana(1metre) le batho ba ba sa tsogang sentle le go sa tshwara bodilo kgotsa bangwe ba ba nang le mogare. Di-mask tsa sefatlhego di ka thusa go fokotsa kanamo ya mogare ka go thibela go tshwara kgotsa go amana le molomo, dinko le sefatlhego.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html