Nkuku. Malome/Rrangwane. Mosadi wame. Ngwana. Ga gore sepe! Re mo teng rotlhe!

Nkuku. Malome/Rrangwane. Mosadi wame. Ngwana. Ga gore sepe! Re mo teng rotlhe!
Download Image

A re direng gore bopelontle bo aname kgotsa bo tshelanwe: a re tlholaneng, a re abelaneng didirisiwa le gore a re rataneng.

Mabaka a e leng boammaaruri

COVID-19 e ka ama mongwe le mongwe go sa kgatlhelesege gore o di ngwaga di kae. Le fa gontse jalo, bagodi le batho ba ba nang le malwetse a mangwe le batho ba itshireletso mmele ya bone e leng bokoa jaaka ba ba tshelang le HIV ba mo diphatseng

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals