COVID-19 e e kopaneng le magatwe, ke mmaba mogolo. Melemo ya setso, bojalwa le ditagi tse dingwe ga di kake tsa lwantsha COVID-19.

COVID-19 e e kopaneng le magatwe, ke mmaba mogolo. Melemo ya setso, bojalwa le ditagi tse dingwe ga di kake tsa lwantsha COVID-19.
Download Image

COVID-19 ga e aname ka phefo! Go nwa bojalwa ga go bolae COVID-19. Ga gona kalafi kgotsa mokento wa itshireletso mo bogompienong

Mabaka a e leng boammaaruri

Go gasa mmele wa gago ka bojalwa, go itsukula ka chlorine, le go tsotlha melemo ya setso ga go kake ga bolaya COVID-19. COVID-19 e anama thata ka marothodi a a gasegang fa motho yo o nang le mogare a gotlhola, ethimola kgotsa fa a bua. Marothodi a bokete go ka nna/ema mo phefong, ka jalo a wela mo bodilong. Tlhapa o bo o phepafatsa 👐 tsa gago o bo o iphapa mo go tshwareng 👀👃👄 a/tsa gago

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.instagram.com/p/B-UieTUD42A