Tlhapa diatla tsa gago sentle. Tlhapa diatla tsa gago sentle 😜

Tlhapa diatla tsa gago sentle. Tlhapa diatla tsa gago sentle 😜
Download Image

Gantsi diatla  ke tsone tse COVID-19 e tsenang ka tsone. Di tlhape sentle metsotswana e le masome a mabedi. O seka wa lebala molora!

‍

Mabaka a e leng boammaaruri

Dira dilo tse 5. Thusa go emisa COVID-19!

(1) Tlhapa diatla tsa gago metsotswana e le 20 go fokotsa kanamo ya mogare. Fa o sa kgone go dira jalo, dirisa sanitizer e e nang le khemikhale ya alcohol ya 60%.

(2) Thiba dinko le molomo wa gago ka sejabana/skgono fa o gotlhola/ethimola, eseng diatla tsa gago!.

(3) O seka wa itshwara sefatlhego, molomo kgotsa mo matlhong.

(4) O seka wa atumela kgotsa wa kgomana le batho ba ba sa tsogang sentle kgotsa ba ba lwalang.

(5). Fa o kgona nna mo lwapeng!  

‍

COVID-19 e nna mo bodilong lebaka la oura tse 72. Dilo tse tlhano tse di tla thusa wena le ba gaeno go BABALESEGA

‍

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html