Fa o nale dipelaelo, nna mo lwapeng

Fa o nale dipelaelo, nna mo lwapeng
Download Image

Fa o na le mogote, sehuba se se sa go tlholegeng le mathata a go hema, leletsa ngaka! FA O SENA DIKAI? O kgona go tsenya ba bangwe mogare.

Mabaka a e leng boammaaruri

Mogote, letsapa, sehuba se se sa foleng le mathata a go hema ke dikai. Dikai tse dingwe di akaretsa botlhoko le ditlhabi, go kibana dinko, go tshologa mamina, mometso o o botlhoko kgotsa letshololo. Go botlhokwa go itse gore ga se batho botlhe ba ba amilweng ke mogare ba ba supang dikai.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses