A re nneng mo lwapeng.

A re nneng mo lwapeng.
Download Image

Itsireletse pele. Thusa ba bangwe. Nna fela mo lwapeng. Ke yone tsela fela  ya go itshireletsa go tsenwa kgotsa go anamisa COVID-19

Mabaka a e leng boammaaruri

Itshireletse o bo o thusa ba bangwe. Go thusa batho ba bangwe go ka sologela molemo yo o thusiwang le yo o thusang. Sekai, o ka leletsa kgotsa wa romelela baagisanyi molaetsa kgotsa batho ba mo gaeno ba ba ka tswang ba tlhoka thuso. Go dirisana mmogo le le sechaba go ka thusa go tlisa popagano ya go itebaganya le COVID-19

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.gfmer.ch/Medical_search/Ministry_health.html