Go botoka go dira go na le go ikotlhaa

Go botoka go dira go na le go ikotlhaa
Download Image

Go katologana ga go reye gore go itumela go a ema! Le kgona go amana le sa kgomane ka go dirisa maranyane gore le babalesege

Mabaka a e leng boammaaruri

Le ka leka go kopana ka go dirisa mogala wa gago go buisana ka video kgotsa go romelelana dinepe/ditshwantsho(le dumalane!). Fa go tlhokafala gore le amane ka go kgomana, tswelelang le dirise sekausu le go tsaya thibelo ya PrEP kgotsa melemo ya lona ya HIV

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine/_recache%23article
https://www.unaids.org/en/resources/infographics/hiv-and-covid-19