A o na le mogare wa HIV? Ga o itse gore COVID-19 e go baya mo diphatseng jang/di fe? Ba tla kitso

A o na le mogare wa HIV? Ga o itse gore COVID-19 e go baya mo diphatseng jang/di fe? Ba tla kitso
Download Image

Fa o tsaya melemo ya HIV, bodiphatsa ja go tsenwa ke COVID-19 bo tshwana fela. Bodiphatsa ja gago bo oketsega fa o sa tseye melemo ya gago.

Mabaka a e leng boammaaruri

Batho ba ba nang le HIV e e ba gateletseng, ba masole a bone a mmele(CD4) a leng ko tlase, ba na le selekanyo sa mogare(viral load) e e ko godimo, le ba ba sa tseyeng di-ARV, ba na le bodiphatsa jo bo ko godimo ja go tswenwa ke makoa le ditlamorago tse di maswe.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals