Đeo khẩu trang 😷 hay không? 😮

Đeo khẩu trang 😷 hay không? 😮
Download Image

Ho, hắt hơi? Đeo khẩu trang. Không ốm? Tiết kiệm khẩu trang cho người thực sự cần, đặc biệt người có triệu chứng hoặc chăm sóc người bệnh!

Những sự thật

COVID-19 lây qua các giọt ở đường hô hấp. Tránh tiếp xúc gần (dưới 1 mét) với người không khỏe và tránh chạm vào bề mặt hoặc các cá nhân bị nhiễm bệnh. Dùng khẩu trang che miệng, mũi và mặt để ngăn ngừa lây lan.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html