Bà. Bác. Vợ. Trẻ nhỏ. Không quan trọng! Chúng ta đều phải đối mặt với vấn đề này!

Bà. Bác. Vợ. Trẻ nhỏ. Không quan trọng! Chúng ta đều phải đối mặt với vấn đề này!
Download Image

Hãy lan toả LÒNG TỐT: giữ liên lạc, chia sẻ tiếp tế và lòng tốt với nhau.

Những sự thật

COVID-19 có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai. Tuy nhiên, người già, người đã mắc bệnh từ trước hoặc người có hệ miễn dịch yếu (người nhiễm bệnh HIV), dễ bị tổn thương.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals