COVID-19 + Tin đồn vô căn cứ = Kẻ thù tồi tệ nhất. Thảo dược và rượu không thể chữa được bệnh.

COVID-19 + Tin đồn vô căn cứ = Kẻ thù tồi tệ nhất. Thảo dược và rượu không thể chữa được bệnh.
Download Image

Biết sự khác biệt giữa thật và hư cấu. COVID-19 không lây nhiễm qua đường khí. Uống rượu không ngừa bệnh. Bệnh chưa có vác-xin.

Những sự thật

Xát rượu lên cơ thể, súc miệng Clo và nhai thảo dược không ngăn chặn COVID-19. COVID-19 chủ yếu lan truyền qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Những giọt này có thể lắng xuống bề mặt. Rửa 👐 và khử trùng, và tránh chạm 👀👃👄.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.instagram.com/p/B-UieTUD42A