Có HIV+? Không chắc chắn #COVID-19 khiến bạn gặp rủi ro như thế nào?🤔 Lắng nghe tin tức!

Có HIV+? Không chắc chắn #COVID-19 khiến bạn gặp rủi ro như thế nào?🤔 Lắng nghe tin tức!
Download Image

Nguy cơ mắc COVID-19 của bạn càng tăng nếu bạn không dùng thuốc HIV. #GiữGìnSứcKhỏe

Những sự thật

Người nhiễm HIV, có lượng tế bào CD4 thấp và định lượng virus cao và người không dùng thuốc ARV có nguy cơ nhiễm trùng và các biến chứng cao.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals