Ithi Cha ku πŸ’‹πŸ€πŸ€—, Uthi Yebo ku πŸ™‹πŸ“±

Ithi Cha ku πŸ’‹πŸ€πŸ€—, Uthi Yebo ku πŸ™‹πŸ“±
Download Image

I-COVID-19 isabalala kusuka kumuntu kuya kumuntu. Ukukhwehlela noma ukuthimula kungakha amaconsi angagcina e 😢, πŸ‘ƒ, πŸ‘€ akho nakwezinye izindawo ongazithinta ‍

Amaqiniso

I-COVID-19 isabalala ngamaconsi okuphefumula. Ungawadonsa ngokuphefumula useduzane (ngemitha noma ngaphansi) nomuntu onalo noma ngokuthinta izindawo okungenzeka ukuthi uzithintile. Masigeze izandla zethu njalo (okungenani imizuzwana engu-20) futhi siphakamise isandla, sivume ngekhanda noma sikhothame uma sibingelelana.

‍

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-publicΒ 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html