Faka imaski? 😷 Noma Ngayifaki imaski? 😮

Faka imaski? 😷 Noma Ngayifaki imaski? 😮
Download Image

Uyakhwehlela noma uyathimula? Faka imaski! Awuzizwa ugula? Gcina ama-maski ugcinele labo abawadingayo! Ikakhulu labo abanezimpawu nabanakekela abagulayo.

Amaqiniso

I-COVID-19 isabalala ngamaconsi okuphefumula. Gwema ukusondelana eduze (imitha eli-1) nabantu abangaphilile kahle futhi ugweme ukuthinta izindawo ezithintekayo noma abantu abathile abathelelekile. Ama-maski obuso angasiza ekwehliseni ukusabalala kokutheleleka ngokuvikela ukuthintana nalo ngomlomo, ngekhala nangobuso.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html