#uthe yebo ngiyavuma 💍🥰 #Isikhathi Sokujabula 😎💉

#uthe yebo ngiyavuma  💍🥰  #Isikhathi Sokujabula 😎💉
Download Image

I-Covid 19 ayimenywa izikhathi ezinhle nezimnandi zitholakala uma kuhlangene imindeni nabangani. Gomela igciwane uphinde ugqugquzele labo obathandayo ukuthi nabo benze okufanayo!

Amaqiniso

Izindlela eziphephile
Konke ukuhlanga kwemindeni makwenzeke endaweni esemnyango( njengokuthatha uhambo), uzibandakanye emaqembini amancane, noma kube asendaweni esemnyango enabantu abaningi asebegomile ( njengokuhlangana ngemumva kwendlu nabangani) kulabo ozosondelana nabo kakhulu makube asebegomile( kubalwa ukwangana, ukuyogunda ikhanda noma ukudla ndawonye)

Izindlela ezinokuphepha okuncane
Ukudla noma ukuphuza emnyango nabantu abasuka emindenini ehlukahlukene abangagomile ngokugcwele ( njenganokuzibandakanya ebumnandini nabangani emnyango) ukuvakashela endlini noma esakhisweni esinabantu abangakayi ukuyogoma ( okubalwa ukuya ezitolo ezingagcwele kakhulu noma emsebenzini )

Izindawo ezingenakho ukuphepha
Ukuzibandakanya ezindaweni ezinabantu abaningi, ukuhlanganyela ezindlini nabantu abangagomile ngokugcwele( njengokuya emabhayisikobho nasezindaweni zobumnandi noma zokuzijabulisa) ukudla noma ukuphuzela endlini nabantu abaphuma emindenini ehlukahlukene futhi abangagomile ngokugcwele (njengokuba nomcimbi osendlini nabo) ukusondela kakhulu kumuntu ongakawutholi ngokugcwele umgomo noma ongakagomi nhlobo.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines/life-after-vaccination.html