Ngithanda umgomo 💉 hayi ilebuli.

Ngithanda umgomo 💉 hayi ilebuli.
Download Image

Yonke imigomo eyamukeliwe ukusebenza WHO iphephile futhi isebenza kahle. Ilebuli yomgomo ayichazi amandla omgomo ekukuvikeleni kwi- COVID-19.

Amaqiniso

Abantu aba-3 kwabawu 10,000 abagomile kuba oyedwa noma ngaphezulu ababika ngobunzima emva komgomo. Kulaba kuba 0.018% kuyona yonke imigomo eyenziwe bathola ubunzima obuncane. Kanti u- 0.006% wayo yonke imigomo abathola ubunzima obuthanda ukuqina. Imihlomulo yomugomo iyaqhubeka nokuba namandla ngaphezu kobungozi!

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html