Ukuxuba imigomo akunakinga 💉

Ukuxuba imigomo akunakinga 💉
Download Image

#PHAC ithi ukuxuba imigomo kuphephile futhi kusebenza kahle. Kunomphumela omuhle ekwakheni amasosha omzimba azolwisana ne-Covid 19.

Amaqiniso

Ukuxuba imigomo ukusiyo into entsha. Imigomo efanayo eyakhiwa izikampani ezihlukene iyetshenziswa uma kuba noshitsho kumnyango wezempilo. Lokhu kuke kwenziwa kwi-influenza, hepatitis A, nakwezinye izimo ezedlule. Ukuxutshwa kwemigomo kungaba usizo ukuthola umgomo wakho wesibili ngesikhathi ngaphandle kokulinda!

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/rapid-response-interchangeability/summary.html