Iqiniso noma 🧢? Kubalukile futhi kuwusizo ukuhlala ubheka ulwazi nge-COVID-19.🦠

Iqiniso noma 🧢? Kubalukile futhi kuwusizo ukuhlala ubheka ulwazi nge-COVID-19.🦠
Download Image

Kunolwazi oluningi oselutholakala mayelana neCOVID-19, okuhlanganisa nengawekwane(okungesilo iqiniso)! Zenzele ucwaningo lwakho ukuthola okuphi okuyiqiniso okuphi okungelona.

Amaqiniso

Cap: umgomo weCOVID-19 uvala inzalo.
Iqiniso: kunobufakazi obuqinile obutshengisa ukuthi umgomo weCOVID-19 awuvali inzalo. Kukhona abesifazane ababa yingxenye yoncwaningo lokusebenza komgomo abakwazi ukukhulelwa ngemumva komgomo.

Cap: ukuphuza i-bleach kuzovikela umzimba wakho kwigciwane leCOVID-19.
Iqiniso: i-bleach kanye nezinye izibulali magciwane kumele zisetshenziswe ngokucophelela ezindaweni ezingaphandle kuphela. Ngoba zingaba ushevu uma ziphuzwa!
Cap: ukusebenzisa isifonyo isikhathi eside kungagcolisa CO2 kwenze uphelelwe nawumoya.
Iqiniso: Siyavuma ukusebenzisa isifonyo isikhathi eside akuphathani kahle, kodwa noma kunjalo akuwugcolisi CO2 futhi akuwuqedi umoya.

Thembela kwizindawo zolwazi ezinomlando omuhle ezifana no-PHAC, WHO kanye ne CDC ukuthola amaqiniso eshisa nge-COVID-19 ☕!

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters