Umkhono, idololwane, isifonyo 😷, ithishu. Kubalulekile ukumboza mawukhwehlela noma uthimula. 🙋‍♀️

Umkhono, idololwane, isifonyo 😷, ithishu. Kubalulekile ukumboza mawukhwehlela noma uthimula. 🙋‍♀️
Download Image

Ukumboza umlomo kanye nekhala uma ukhwehlela noma uthimula kuwusizo ukuvikela ukubhebhethekisa COVID-19. Uma ungenayo ithishu, khwehlela usebenzise idololwane, ungasebenzisi isandla!

Amaqiniso

Amagciwane abhebhetheka kalula ngoku:
☠️ ukukhwehlela, ukuthimula kanye nokukhuluma
☠️ ukuzithinta ebusweni ngezandla ezingageziwe ngemumva kokuthinta indawo noma yinto esuleleke ngegciwane.
☠️ ukuthinta indawo noma yinto ethintwa njalo ngabanye abantu.

Ukusiza ekunqandweni kokusabalala kwegciwane:
🤗Mboza umlomo noma ikhala ngethishu uma ukhwehlela noma uthimula
🤗lahla ithishu esebenzile kumgqomo wadoti
🤗Uma ungenayo ithishu , kwehlela noma thimula usebenzise indololwane , ungasebenzisi isandla.

Khumbula ukuwasha izandla ngemumva kokusula ikhala, ukuthimula noms ukukhwehlela

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html