Shaya i-COVID-19 ngezandla ezihlanzekile💪🏼.

Shaya i-COVID-19 ngezandla ezihlanzekile💪🏼.
Download Image

Geza izandla zakho kahle. Uzigezisise, imizuzwana e-20. Ungakhohlwa ukusebenzisa insipho!

Amaqiniso

(1) #GezaIzandlaZakho (imizuzwana engu-20) wehlise izinga lokusabalala kwegciwane. Uma ungeke ukwazi, sebenzisa i-sanitizer yesandla equkethe okungenani utshwala obangamaphesenti angu-60.
(2) Yemboza ikhala lakho noma umlomo uma ukhwehlela/ thimula wembozele endololwaneni yakho (hhayi esandleni!)
(3) Ungabuthinti ubuso bakho, umlomo noma amehlo.
(4) Gwema ukusondelana eduze, ikakhulukazi nalabo abangaphilile kahle.
(5) #HlalaEkhaya (uma ungakhona)! I-COVID-19 iyahlala kuze kufinyelele kumahora angu-72 kwezinye izindawo ezithintekayo. Lezi zinto ezingu-5 zizosiza ukugcina wena nomphakathi wakho NIPHEPHILE.

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html