Δ angeke kwamelana nami😎

Δ angeke kwamelana nami😎
Download Image

Ukugoma uzokuvikela kuhlobo lwe-Delta. Uma kwenzekile watheleleka ngaloluhlobo, umjovo uyakwazi ukukuvikela ekuguleni futhi nasekufeni.

Amaqiniso

Izibalo zitshengisa ukuthi uhlobo lwe-Delta lingabangela ukugula okunamandla uma uqhathanisa nohlobo olwedlule ikakhulukazi kumuntu ongagomile. Abantu abatheleleke ngohlobo lwe-Delta basemathubeni amaningi okulaliswa esibhedlela kubantu abatheleke ngohlobo lwe-Alpha kanye nezinye inhlobo ezavela kuqala igciwane. Abantu abagomile kuyenzeka bangabi nazo impawu noma kube ukugula nje okuncane okufana nokukhwehlela , ikhanda kanye nemvifa, okungafaka ukungakuzwa ukunuka.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html