Ugogo. Umalume. Unkosikazi. Umntwana. Akunandaba! Sikulento ndawonye!

Ugogo. Umalume. Unkosikazi. Umntwana. Akunandaba! Sikulento ndawonye!
Download Image

Asenze UMUSA uthelelane: xhumanani, nabelane ngezinsiza eninazo nothando omunye komunye. ‍

Amaqiniso

I-COVID-19 ingaphatha noma ubani noma ngabe ungakanani ngokweminyaka. Yize kunjalo, abantu asebekhulile, abantu abavele benezimo zokwelashwa ezikhona , kanye nabantu abanamasosha omzimba abuthaka, basengozini kakhudlwana.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals