I-COVID-19 + amahlebezi = Isitha sakho esikhulu. Amakhambi endabuko, utshwala noma ezinye izidakamizwa angeke ziyilwe ziyiqede.

I-COVID-19 + amahlebezi = Isitha sakho esikhulu. Amakhambi endabuko, utshwala noma ezinye izidakamizwa angeke ziyilwe ziyiqede.
Download Image

Yazi umehluko phakathi kweqiniso nenganekwane. I-COVID-19 ayitholakali emoyeni. Ukuphuza utshwala akuyinqandi i-COVID-19. Awukabikho umuthi womgomo noma ikhambi lokuyelapha, okwamanje. ‍

Amaqiniso

Ukuzifaza ngotshwala emzimbeni, ukuhahaza nge-chlorine, kanye nokuhlafuna amakhambi endabuko akuyivimbi i-COVID-19.I-COVID-19 ithelelena kakhulukazi ngamaconsi, asuka ekukhwehleleni, ekuthimuleni kommuntu onayo noma uma ekhuluma. Lamaconsi angahlala kunoma yini ethintekayo.Geza futhi uhlanze ngesibulali magciwane i👐 zakho, uphinde ugweme ukuzithinta a-👀👃 no 👄 wakho.

‍

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters‍
https://www.instagram.com/p/B-UieTUD42