Isinyathelo 1: Gezisisa izandla zakho kahle Isinyathelo 2: Phinda isinyathelo 1 😜

Isinyathelo 1: Gezisisa izandla zakho kahle Isinyathelo 2: Phinda isinyathelo 1 😜
Download Image

Izandla zakho (ngokwejwayelekile) yizona ezifika kuqala kwi-COVID-19. Zigeze kahle. Kahle impela, imizuzwana engu-20. Futhi, ungayikhohlwa insipho!

Amaqiniso

YENZA OKUHLANU (✋). Siza ukumisa i-COVID-19! (1) #GezaIzandlaZakho (imizuzwana engu-20) wehlise izinga lokusabalala kwegciwane. Uma ungeke ukwazi, sebenzisa i-sanitizer yesandla equkethe okungenani utshwala obangamaphesenti angu-60.

(2) Yemboza ikhala lakho noma umlomo uma ukhwehlela/ thimula wembozele endololwaneni yakho (hhayi esandleni!)

(3) Ungabuthinti ubuso bakho, umlomo noma amehlo.

(4) Gwema ukusondelana eduze, ikakhulukazi nalabo abangaphilile kahle.

(5) #HlalaEkhaya (uma ungakhona)!

I-COVID-19 iyahlala kuze kufinyelele kumahora angu-72 kwezinye izindawo ezithintekayo. Lezi zinto ezingu-5 zizosiza ukugcina wena nomphakathi wakho NIPHEPHILE.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html