Lapho unokungabaza, #HlalaEkhaya.

Lapho unokungabaza, #HlalaEkhaya.
Download Image

Uma unomkhuhlane, ukukhwehlela okomile nokuphelelwa umoya, shayela udokotela wakho! AZIKHO izimpawu? Usangabathelela abanye. #HeyCOVID19

Amaqiniso

Umkhuhlane, ukukhathala, ukukhwehlela okomile okubeleselayo, kanye nobunzima bokuphefumula konke kuyizimpawu. Ezinye zezimpawu kubalwa izinhlungu nobuhlungu, ukucinana kwamakhala, yikhala elijuzayo, umphimbo obuhlungu, noma uhudo.Kubalulekile ukwazi ukuthi akusibobonke abathelelekile ababa nezimpawu.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses