Kungcono ukuthumelana imiyalezo yocansi kunokuthi uzisole.

Kungcono ukuthumelana imiyalezo yocansi kunokuthi uzisole.
Download Image

Ukuqhelelana ngokwemizimba ⬅️ ➡️ akusho ukuthi ubumnandi sekumele buphele! 🍑💕🍆 Nisangakwazi ukuzizwa nisondelene ngenkathi nizigcina niphephile 😻

Amaqiniso

Zama ukuzibandakanya nabantu abakude usebenzise ifoni yakho ukubashayela ngevidiyo, ukuxoxa, noma ukuthumela izithombe (ngemvume!). Ngokuhlangana nomuntu osondelene naye mathupha, qiniseka ukuthi uqhubeka nokusebenzisa amakhondomu futhi awuyeki ukuthatha i-PrEP noma imishanguzo yakho ye-HIV.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine/_recache%23article
https://www.unaids.org/en/resources/infographics/hiv-and-covid-19