U-HIV+? Awuqinisekile ukuthi #COVID19 ikubeka kanjani engozini? 🤔Hlala unolwazi!

U-HIV+? Awuqinisekile ukuthi #COVID19 ikubeka kanjani engozini?  🤔Hlala unolwazi!
Download Image

Ubungozi bakho bokuthola i-COVID-19 buyenyuka uma ungayithathi imishanguzo yakho ye-HIV. #HlalaUnempilo

Amaqiniso

Abantu abaphila negciwane lesandulela ngculazi, benamasosha omzimba aphansi (low CD4 Counts) kanye ne-Viral load ephezulu,  nalabo abangayiphuzi imishanguzo (ARVs) banamathuba aphezulu okutheleleka kanye nobunye ubungozi obubangelwa ukungathathi imishanguzo.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals